Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 4. októbra 2021 (pondelok)

O B E C  D o l n á  Ž d a ň a

V zmysle zákona číslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 4. októbra 2021 (pondelok) o 17:00 hod. na obecnom úrade v Dolnej Ždani

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Správa o plnení rozpočtu obce
6. Správa z kontroly
7. Žiadosti
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Mgr. Andrea Murgašová
starostka obce, v.r.

Farmárske značky

Stanica technickej kontroly PAKAVOZ Žarnovica oznamuje občanom, že podľa záujmu vykoná priamo v našej obci obhliadku farmárskej techniky za  účelom pridelenia  farmárskych značiek, ktoré nahrádzajú doterajšie tzv. céčkové značky platné do konca tohto roku.

Farmárske značky sú určené pre traktory a vlečky továrenskej alebo domácej výroby a majú platnosť 10 rokov.

Poplatok za obhliadku a otypovanie vozidiel je približne 120,- eur.

Záujemcovia o farmárske značky sa môžu prihlásiť na tunajšom obecnom úrade osobne alebo telefonicky do 20.9.2020.

Druh techniky                      Meno a priezvisko                        Adresa bydliska                       Telefónne číslo

MP_42_obmedzena_prevadzka