Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce podľa ustanovenia § 18 d ods. 2 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení podlieha :

a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s obecným majetkom alebo ktorým bol majetok prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli z rozpočtu obce poskytnuté účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Hlavný kontrolór obce postupuje pri výkone svojej činnosti podľa zásad vyplývajúcich z ustanovení zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a zák.č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

NÁVRH plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2022

NÁVRH plánu kontrolnej činnosti 2. polrok 2021

NÁVRH plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2021

NÁVRH-plánu-kontrolnej-činnosti-1-polrok-2020

Plán-kontrolnej-činnosti-2-polrok-2019-DŽ

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI OBCE DOLNÁ ŽDAŇA NA 1. POLROK 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Dolná Ždaňa na I. polrok 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2013 – 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013