Žiadosť, podnet, návrh a sťažnosť na Obecný úrad v Dolnej Ždani môžete podať:

  • písomne zaslaním poštou na adresu OcÚ: Obecný úrad Dolná Ždaňa, Dolná Ždaňa 46, 966 01,
  • osobne prinesením v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecného úradu Dolná Ždaňa, Dolná Ždaňa 46, 966 01,
  • v odôvodnených prípadoch dostavením sa osobne na Obecný úrad v Dolnej Ždani, kde bude s Vami spísaný úradný záznam (viac info na Dolná Ždaňa, 045/6761397, e-mail: podatelna@dolnazdana.sk)

Tlačivo: Úradny záznam s podania občana Obecnému úradu.