Daň zo stavieb:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu: 0,066€ x plocha,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,132€ x plocha,
 • stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu: 0,165€ x plocha,
 • samostatne stojace garáže: 0,199€ x plocha,
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,497€ x plocha,
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou: 0,994€ x plocha,
 • ostatné stavby: 0,232€ x plocha.

Sadzba dane sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,033 €/m2, za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné a podzemné podlažie.

 

Daň z pozemkov:

 • záhrady: 1,32€ x plocha x 0,75 %,
 • zastavané plochy a nádvoria: 1,32€ x plocha x 0,75 %,
 • stavebné pozemky: 13,27€ x plocha x 0,6 %,
 • orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady: 0,3684€ x plocha x 0,75 %,
 • trvalé trávne porasty: 0,0733€ x plocha x 0,75 %.

 

Daň z bytov:

 • byty: 0,066€ x plocha,
 • za nebytové priestory slúžiace ako garáž: 0,199€ x plocha.

 

Daň za psa:

 • pre fyzickú osobu: 7 €, za každého ďalšieho 10 €
 • za psa na podnikanie: 16,60 € – do 10 psov

od 11 – 20 psov – paušál 250 €
od 21 – 30 psov – paušál 400 €
nad 30 psov – individuálna dohoda

 

Daňové priznanie

Poplatky za komunálny odpad:

Sadzba poplatku za odpady je:

 • 0,0466 € za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu podľa článku 18 odst. 2, písm. a),
 • 0,020 € za miesto a kalendárny deň pre fyzické osoby a právnické osoby pri poskytovaní pohostinských služieb (podnikateľ + miesta = ukazovateľ x sadzba x počet dní),
 • 0,11 € za zamestnanca na kalendárny deň pre fyzické osoby a právnické osoby pri prevádzkach s potravinárskym zariadením (podnikateľ+zamestnanci x sadzba x počet dní),
 • 0,0466 € za zamestnanca a kalendárny deň vo výrobných organizáciách a službách (Stolárstvo Šmikniar, ALKAM) pre fyzické osoby a právnické osoby (podnikateľ + zamestnanec x sadzba x počet dní).
 • poplatok za neobývané domy s prideleným súp. číslom 0,0466 € za dom a kalendárny deň

 

Správne poplatky:

 • prihlásenie na trvalý pobyt: 5 €,
 • prihlásenie na prechodný pobyt: 5 €,
 • prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce: 5 €,
 • zrušenie trvalého pobytu na návrh občana: 5 €,
 • overenie podpisu: 2 €,
 • overenie listiny: 2 €.