Obec Dolná Ždaňa s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) v roku 2009 odovzdala do používania bytový dom s 18 bytovými jednotkami. V roku 2010 a 2012 odovzdala do používania dva bytové  domy  s 24 bytovými jednotkami.

Správu nájomných bytov obstaráva pre obec Dolná Ždaňa Obecný úrad Dolná Ždaňa, a v rámci vnútornej organizačnej štruktúry „Správca majetku“.

Kontaktný telefón:    045 /  6761397

Dokumenty súvisiace s nájomnými bytmi:

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o prenájom nájomného bytu

Príloha č 1 k žiadosti o pridelenie bytu