Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AKF7

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť 

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN 

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Dolná Ždaňa, Dolná Ždaňa 46, 966 01 Dolná Ždaňa

Miesto realizácie: Obec Dolná Ždaňa

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € 

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Bod 1 Obecný úrad- Externý (48.54858, 18.7625)

Bod 2 Dom smútku- Externý  (48.54581, 18.76325)

Bod 3 Aut. Zástavka- Externý  (48.54291, 18.76655)

Bod 4 Klub Externý (48.54474, 18.76294)

Bod 5 Škôlka Externý (48.54887, 18.76267)

Bod 6 Škôlka – Externý (48.5489, 18.76293)

Bod 7 Fut. Štadión Externý (48.54049, 18.76637)

Bod 8 Obecný dom-Externý (48.54529, 18.76326)

Bod 9 Umele ihrisko-Externý (48.54837, 18.76241)

Bod 10 Bytovky- Externý  (48.54856, 18.76357)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebiehajú úkony k podaniu verejného obstarávania na kontrolu na Ministerstvo dopravy SR.  Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk 

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk