OZNÁMENIE o mieste uloženia písomnosti

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Dolná Ždaňa, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Adresát: Michaela Červienková, 966 01 Dolná Ždaňa

Písomnosť: Okresný súd, Nám. Matice Slovenskej 5/1, 965 35 Žiar nad Hronom

Miesto uloženia:

OBECNÝ ÚRAD, Dolná Ždaňa 46 , 966 01 Hliník nad Hronom

Úradné hodiny:

Pondelok: 7,00 hod. – 17,00 hod.

Utorok: 7,00 hod. – 15,00 hod.

Streda: 7,00 hod. – 15,00 hod.

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,00 hod. – 13,00 hod.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní, v priebehu ktorých si adresát môže písomnosť prevziať na mieste uloženia v čase úradných hodín.

V prípade, že si adresát písomnosti v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia uloženú písomnosť neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia a písomnosť bude vrátená odosielateľovi.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

oznámenie vyvesené na úradnej tabuli: od 22.07.2018 do 06.08.2018