Projekt kompostéry

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Zákaz vypaľovania trávy v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov!

Suché jarné počasie a nebezpečenstvo vzniku požiarov

Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale i človek a to najmä svojou činnosťou v záhradách, sadoch a na poliach. Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom období a zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov občania túto činnosť a riziko s ňou spojené často podceňujú a nechávajú sa v rámci upratovania svojich pozemkov a záhrad zlákať na vypaľovanie suchej trávy a kríkov. Nasvedčujú tomu i štatistiky požiarovosti za posledné roky. Na území okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica vzniklo v roku 2017 spolu 188 požiarov. Jednou z príčin vzniku požiaru bolo i spomínané vypaľovanie trávnatých porastov a to v 61 prípadoch. Na prvý pohľad “bezpečné“ vypaľovanie suchej trávy na malej ploche alebo spaľovanie zhrabaných porastov, môže zapríčiniť požiar veľkých rozmerov. Oheň na otvorenom priestore sa šíri veľmi rýchlo a to najmä, ak sa rozfúka vietor. Svojimi rozmermi a rýchlosťou môže spôsobiť škody nielen na majetku a životnom prostredí, ale tiež aj straty na ľudských životoch a v neposlednom rade i ekologické straty, ako je strata veľkej časti lesa, chránených porastov a bylín a úhyn chránených živočíchov.
A preto v prípadoch dlhotrvajúceho sucha , zvýšeného výskytu požiarov a vysokého požiarneho nebezpečenstva v lesoch, vyhlasuje Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Dôležité je pripomenúť, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi č.314/2001 Z.z. prísne zakázané v každom období, nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € , resp. v blokovom konaní do výšky 100 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- €.
Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve, pričom v niektorých prípadoch ho aj zakazujú! V prípade vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je akékoľvek spaľovanie na voľnom priestranstve prísne zakázané!

Preto chceme touto cestou upozorniť na niektoré zásady, ktoré je fyzická osoba pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve povinná dodržiavať a to najmä:
–  sledovať klimatické podmienky, kontrolovať miesto spaľovania
– ukladať horľavé látky do upravených hromád tak aby neohrozovali svojim sálavým teplom alebo odlietajúcimi časticami okolie
– zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich prostriedkov na zabránenie rozšírenia ohňa (vodu, lopaty a iné pomôcky a náradie)
– vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania
– po skončení vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a preventívne kontrolovať okolie po určitý čas

V prípade vzniku požiaru je občan povinný, ak je to v jeho silách, uhasiť požiar všetkými dostupnými prostriedkami alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia sa. Hlavne požiar, ktorý vznikne v ťažko prístupnom teréne, t.j. kopcovitom a členitom, sa za veterného počasia veľmi rýchlo môže rozšíriť na veľkú plochu a vlastnými prostriedkami ho už nie je možné uhasiť. V takomto prípade je potrebné okamžite volať linku Hasičského a záchranného zboru 150, prípadne linku tiesňového volania 112 .

 

pplk. Ing. Slavomír Búci
vedúci oddelenia požiarnej prevencie
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
Žiar nad Hronom

Dobrovoľná vojenská príprava – usmernenie

PERSONÁLNY ÚRAD OZBROJENÝCH SÍL
REGULAČNÁ SKUPINA BANSKÁ BYSTRICA
Dobrovoľná vojenská príprava – DVP
Skladá sa zo základného vojenského výcviku a odbornej prípravy

Informácie pre uchádzačov
– Na prihlásenie je potrebné priniesť: občiansky preukaz, výpis zo zdravotnej dokumentácie, doklady o dosiahnutom vzdelaní, kurzoch, osvedčenia a oprávnenia – aj fotokópie, rozhodnutie o prevzatí brannej povinnosti, ak mu branná povinnosť nevznikla
– Pri návšteve regulačnej skupiny uchádzač vyplní: žiadosť o prijatie do DVP, osobný dotazník, životopis, čestné vyhlásenie
– Podmienkou je podanie žiadosti na DVP
– Uchádzačovi musí vzniknúť branná povinnosť alebo ju dobrovoľne prevzal
– Má štátne občianstvo a je spôsobilý na právne úkony
– Dosiahol minimálne stredné odborné vzdelanie, nie je podmienka maturita
– Termín na prihlásenie je do 27.4.2018
– Miesto – VÚ Martin
– Dĺžka cvičenia je 11 týždňov
– Odmena je 1 100€ v čistom príjme, t. zn. už očistené o daň a odvody
– Absolvent má hradenú stravu, ubytovanie, doprava
– Po absolvovaní získa absolvent cvičenia pozíciu vojak II. stupňa v zálohe
– Termín absolvovania cvičenia je júl, august
– Kondičné testy sa nevykonávajú
– Psychotesty sa vykonávajú v primeranej forme
– Predpríprava na prípadný vstup do ozbrojených síl
– Zamestnávateľ je povinný uvoľniť na absolvovanie cvičenia na DVP a zobrať späť do zamestnaneckého pomeru, Zákon č. 378/2015 Z. z. O dobrovoľnej vojenskej službe
– Uchádzač vedený na Úrade práce sa z evidencie nevymazáva a zachovávajú sa mu dávky v nezamestnanosti
– Absolvent je uvoľnený na rodinné udalosti, ako je napr. pohreb, atď. , na tlmočnícke služby…..
– Absolvent môže kedykoľvek opustiť proces DVP
– Absolvent môže byť aj žena – prehlásenie o dobrovoľnosti absolvovania DVP
– Horný vek je 55 rokov
– Uchádzač musí preukázať bezúhonnosť – výpis z registra trestov nie starší, ako 3 mesiace
– Je zdravotne a psychicky spôsobilý
– Bude prijatý, ak úspešne absolvuje prijímacie konanie

Uchádzať sa nemôžu:
– bývalí profesionálni vojaci,
– absolventi základnej vojenskej služby
– už absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy
– osoby zaradené do záloh ozbrojených síl
– aktívny profesionálni vojaci
– príslušníci policajného zboru
– príslušníci justičnej a väzenskej stráže
– príslušníci H a ZZ
– ak uchádzač odoprel výkon mimoriadnej služby
– ak je voči uchádzačovi vedené trestné konanie
– nie je možné vstúpiť do prípravnej štátnej služby ako čakateľ alebo kadet, resp. absolvovať štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Informácie na: www.regrutacia.sk, www.vojak.mil.sk www.mosr.sk/dvp www.personal.mil.sk
č. tel.: 0960 412147, 0960 412777, 0960 412779,
e – mail: rsk.bb@mil.sk
Úradné hodiny: po – štv: 7,15 hod až 15,00 hod, pi 7,15 hod až 12,15 hod
Adresa: Československej armády 7, 974 01 Banská Bystrica
Korešpondenčná adresa: PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač

Kontakt:
Ing. Filip Kamenský
vedúci oddelenia obrany štátu
Okresný úrad Banská Bystrica
odbor krízového riadenia
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Email: Filip.Kamensky@minv.sk
Č.t.: 048/43 06 380
Fax: 048/43 06 389
Mobil: +421 905 567 512

Odkaz pre stiahnutie brožúry