Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽIARI NAD HRONOM

SNP 127, 965 01  Žiar nad Hronom

 

 

­­­­­­

                    

V š e t k ý m 

starostom obcí a primátorom miest okresov

Žiar nad Hronom, Žarnovica a 

Banská Štiavnica     

 

             

 

Váš list číslo/zo dňa   Naše číslo   Vybavuje/linka            Žiar nad Hronom 

      -

ORHZ-ZH1-/20175

pplk. Ing. Búci/6780560

02.8.2017

 

Vec

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Žiari nad Hronom  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

 

v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica 

od 2.8.2017  do odvolania

 

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme          z a k a z u j e  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.             o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok          a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste         v závislosti od plochy lesných porastov,

 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

 • urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,

 • vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,

 • prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom  upozorňuje že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bude vykonávať v poobedňajších hodinách a v dňoch pracovného voľna hliadkovaciu činnosť zameranú hlavne na dodržiavanie zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov. V prípade zistenia páchateľov vypaľovania sa bude voči porušovateľom zákona postupovať nekompromisne a vyvodzovať postih v zmysle § 59 resp. 61 a 62 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Upozorňujeme obecné a mestské úrady o sprostredkovanie uvedených informácií všetkým občanom spôsobom v mieste obvyklým, t.j. zverejnením na úradnej informačnej tabuli a vyhlasovaním v miestnom rozhlase najmenej raz za deň. ( odporúčame po 15,00 hod.)

 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bude ukončený len na základe písomného vyhlásenia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru 

v Žiari nad Hronom

v.r.

plk. Ing. Ivan Pružina

 

 

 

 

 

Výstraha pred vysokými teplotami!

Zvolen 2. stupeň Vysoké teploty okres Zvolen
Varovná spravá CO – Výstraha SHMÚ
jav – Vysoké teploty
stupeň – 2
platnosť od: 02.08. 14:00 do: 02.08. 18:00
okres Zvolen
Varovna sprava CO – Vystraha SHMU
jav – Vysoke teploty
stupen – 2
platnost od: 02.08. 14:00 do: 02.08. 18:00
Žiar nad Hronom 2. stupeň Vysoké teploty okres Žiar nad Hronom
Varovná spravá CO – Výstraha SHMÚ
jav – Vysoké teploty
stupeň – 2
platnosť od: 02.08. 14:00 do: 02.08. 18:00
okres Ziar nad Hronom
Varovna sprava CO – Vystraha SHMU
jav – Vysoke teploty
stupen – 2
platnost od: 02.08. 14:00 do: 02.08. 18:00
Banská Štiavnica 2. stupeň Vysoké teploty okres Banská Štiavnica
Varovná spravá CO – Výstraha SHMÚ
jav – Vysoké teploty
stupeň – 2
platnosť od: 02.08. 14:00 do: 02.08. 18:00
okres Banska Stiavnica
Varovna sprava CO – Vystraha SHMU
jav – Vysoke teploty
stupen – 2
platnost od: 02.08. 14:00 do: 02.08. 18:00
Banská Bystrica 2. stupeň Vysoké teploty okres Banská Bystrica
Varovná spravá CO – Výstraha SHMÚ
jav – Vysoké teploty
stupeň – 2
platnosť od: 02.08. 14:00 do: 02.08. 18:00
okres Banska Bystrica
Varovna sprava CO – Vystraha SHMU
jav – Vysoke teploty
stupen – 2
platnost od: 02.08. 14:00 do: 02.08. 18:00

 

Mgr. Slávka Krempaská

Koordinačné stredisko IZS, Banská Bystrica

Tel. : 048/4306444

Mobil na KS : 0918 786 025

E-mail : ks.izs.bb@minv.sk

Predpovede a výstrahy SHMÚ na 7.7.2017

SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa pred búrkami s krúpami na obdobie  7.7.2017 od 14:00 do 23:00 hod. pre celé územie Slovenska.

S  búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 – 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 18 – 23 m/s (65 – 85 km/h).

SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pred búrkami s krúpami na obdobie  7.7.2017 od 16:00 do 23:00 hod. pre celý Bratislavský kraj, Nitriansky kraj a Trnavský kraj a  Trenčiansky kraj okrem okresov Považská Bystrica, Púchov a okresy Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 20 – 40 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 20 – 30 m/s (70 – 110 km/h).

SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa pred vysokými teplotami  na obdobie  7.7.2017 od 14:00 do 17:00 hod. pre celý Bratislavský kraj a okresy Komárno, Levice, Nitra Nové Zámky, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec a Trnava.

Na uvedenom území sa OJEDINELE očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 °C.

K 9:00 h. dňa 7.7.2017 nie je pre  územie  SR vydaná žiadna hydrologická výstraha.

Takisto nie je na stránkach SHMÚ uvedené  žiadne prekročenie stupňov povodňovej aktivity na nimi sledovaných vodomerných staniciach.

Podrobnejšie si môžete pozrieť v prílohe.

 

S pozdravom / Best regards

 

Matej Chorváth

Stála služba CMRS / SVK-ERCC Duty Officer

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky / Ministry of Interior of the Slovak Republic
Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko – CMRS / SVK Emergency Response Coordination Centre – SVK-ERCC

Drieňová 22

826 04 Bratislava 29

Tel.:  +421 2 4341 1190 ; + 421 2 4859 3000

Fax:  + 421 2 4341 1095 ; + 421 2 4363 5142

Email : SVK-ERCC@minv.sk

WEB: http://www.minv.sk | Facebook

tel.: 02/4859 3000

 

Príloha na stiahnutie: