Pokyny k zimnému vykurovaciemu obdobiu

 

 

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

 

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš kon? Robíte veľ chybu! S nástupom chladných d sa zína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho     stavu     vykurovacích     telies,     dymovodov

a komínov,  pri  ktorých  vznikajú  nevyčíslitné  škody  na  majetku,  nehovoriac  o tom,  že

kdoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

 

Aby Vás nepostihlo nio podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 

1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je urče !

 

2. Nepravidel čistenie a kontroly komínov v lehotách:

  • ak sú na komínové teleso pripoje spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:

   • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapal palivá,

   • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné pali a ak ide o kon bez vložky,

   • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné pali a ak ide o kon s vložkou.

  • ak sú na komínové teleso pripoje spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

   • 2 mesiace -  spotrebiče na tuhé pali alebo spotrebiče na  kvapalné palivá,

   • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.

-v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

 

3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé pali je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

 

4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!

 

5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku konu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

 

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste konu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používa palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom

kona môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a chranného zboru uložiť pokutu v zmysle kona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v zne neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám uite oplatí a sledne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.

Telefón

Fax

E-mail

Internet

IČO

+421/45/6780564

+421/45/6732222

mazurova.denisa@minv.sk

www.minv.sk

00151866