Projekt kompostéry

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-Michaela Červienková

OZNÁMENIE o mieste uloženia písomnosti

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Dolná Ždaňa, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Adresát: Michaela Červienková, 966 01 Dolná Ždaňa

Písomnosť: Okresný súd, Nám. Matice Slovenskej 5/1, 965 35 Žiar nad Hronom

Miesto uloženia:

OBECNÝ ÚRAD, Dolná Ždaňa 46 , 966 01 Hliník nad Hronom

Úradné hodiny:

Pondelok: 7,00 hod. – 17,00 hod.

Utorok: 7,00 hod. – 15,00 hod.

Streda: 7,00 hod. – 15,00 hod.

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,00 hod. – 13,00 hod.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní, v priebehu ktorých si adresát môže písomnosť prevziať na mieste uloženia v čase úradných hodín.

V prípade, že si adresát písomnosti v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia uloženú písomnosť neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia a písomnosť bude vrátená odosielateľovi.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

oznámenie vyvesené na úradnej tabuli: od 22.07.2018 do 06.08.2018

Dobrovoľná vojenská príprava – usmernenie

PERSONÁLNY ÚRAD OZBROJENÝCH SÍL
REGULAČNÁ SKUPINA BANSKÁ BYSTRICA
Dobrovoľná vojenská príprava – DVP
Skladá sa zo základného vojenského výcviku a odbornej prípravy

Informácie pre uchádzačov
– Na prihlásenie je potrebné priniesť: občiansky preukaz, výpis zo zdravotnej dokumentácie, doklady o dosiahnutom vzdelaní, kurzoch, osvedčenia a oprávnenia – aj fotokópie, rozhodnutie o prevzatí brannej povinnosti, ak mu branná povinnosť nevznikla
– Pri návšteve regulačnej skupiny uchádzač vyplní: žiadosť o prijatie do DVP, osobný dotazník, životopis, čestné vyhlásenie
– Podmienkou je podanie žiadosti na DVP
– Uchádzačovi musí vzniknúť branná povinnosť alebo ju dobrovoľne prevzal
– Má štátne občianstvo a je spôsobilý na právne úkony
– Dosiahol minimálne stredné odborné vzdelanie, nie je podmienka maturita
– Termín na prihlásenie je do 27.4.2018
– Miesto – VÚ Martin
– Dĺžka cvičenia je 11 týždňov
– Odmena je 1 100€ v čistom príjme, t. zn. už očistené o daň a odvody
– Absolvent má hradenú stravu, ubytovanie, doprava
– Po absolvovaní získa absolvent cvičenia pozíciu vojak II. stupňa v zálohe
– Termín absolvovania cvičenia je júl, august
– Kondičné testy sa nevykonávajú
– Psychotesty sa vykonávajú v primeranej forme
– Predpríprava na prípadný vstup do ozbrojených síl
– Zamestnávateľ je povinný uvoľniť na absolvovanie cvičenia na DVP a zobrať späť do zamestnaneckého pomeru, Zákon č. 378/2015 Z. z. O dobrovoľnej vojenskej službe
– Uchádzač vedený na Úrade práce sa z evidencie nevymazáva a zachovávajú sa mu dávky v nezamestnanosti
– Absolvent je uvoľnený na rodinné udalosti, ako je napr. pohreb, atď. , na tlmočnícke služby…..
– Absolvent môže kedykoľvek opustiť proces DVP
– Absolvent môže byť aj žena – prehlásenie o dobrovoľnosti absolvovania DVP
– Horný vek je 55 rokov
– Uchádzač musí preukázať bezúhonnosť – výpis z registra trestov nie starší, ako 3 mesiace
– Je zdravotne a psychicky spôsobilý
– Bude prijatý, ak úspešne absolvuje prijímacie konanie

Uchádzať sa nemôžu:
– bývalí profesionálni vojaci,
– absolventi základnej vojenskej služby
– už absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy
– osoby zaradené do záloh ozbrojených síl
– aktívny profesionálni vojaci
– príslušníci policajného zboru
– príslušníci justičnej a väzenskej stráže
– príslušníci H a ZZ
– ak uchádzač odoprel výkon mimoriadnej služby
– ak je voči uchádzačovi vedené trestné konanie
– nie je možné vstúpiť do prípravnej štátnej služby ako čakateľ alebo kadet, resp. absolvovať štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Informácie na: www.regrutacia.sk, www.vojak.mil.sk www.mosr.sk/dvp www.personal.mil.sk
č. tel.: 0960 412147, 0960 412777, 0960 412779,
e – mail: rsk.bb@mil.sk
Úradné hodiny: po – štv: 7,15 hod až 15,00 hod, pi 7,15 hod až 12,15 hod
Adresa: Československej armády 7, 974 01 Banská Bystrica
Korešpondenčná adresa: PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač

Kontakt:
Ing. Filip Kamenský
vedúci oddelenia obrany štátu
Okresný úrad Banská Bystrica
odbor krízového riadenia
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Email: Filip.Kamensky@minv.sk
Č.t.: 048/43 06 380
Fax: 048/43 06 389
Mobil: +421 905 567 512

Odkaz pre stiahnutie brožúry