ZMLUVY

Por. číslo Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
137
    Zmluva BBSK
Zmluva BBSK
     
135
    Zmluva Lečko
Zmluva Lečko
     
134
    Zmluva EKOTEC Zmluva Ekotec      
133
    Zmluva Komensky  Zmluva Komensky
     
132
    Zmluva PK -Systems  Zmluva PK-Systems
     
131
    Zmluva POS Zmluva POS      
130
    Zmluva EKO Qelet Zmluva EKO Qelet      
129
    Dodatok INTA Dodatok INTA      
128
    Kúpna zmluva Bíroš Kúpna zmluva Bíroš      
 127 18/2018 Nadácia Allianz
Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov
Zlepšenie bezpečnostnej situáciev obci, dva merače rýchlosti
2000€
15.6.2018 31.7.2023
126 MP Profit PB, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a torba verejných pristranstiev, námestí, parkov a pod. 4998,02 €
125 Ivan Gába – FREENENS Darovacia zmluva Finančný účelový dar na vybudovanie dreveného prístrešku v areály materskej školy 1000 € 14.2.2018
124 Valman, s.r.o. Kúpna zmluva na dodávky zeleniny, ovocia a výrobkov z nich Dodávanie ovocia a zeleniny do škôlky 2.9.2018 30.6.2019
123 Č.O72BB130028 Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Spolufinancovanie schváleného projektu 58 884,14 €
122 Č.O72BB130029 Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Spolufinancovanie schváleného projektu 87 709,75 €
121 PUR – STAV KB, s. r. o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia nevyuživaného objektu 239 471, 70 €
120 Č.1/x/2017 VIA spol. s.r.o. Kúpno-predajná zmluva Predaj oceľovej mostnej konštrukcie 11 988 € 31.10.2017
119 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda ÚPSVaR-MŠ Dohoda o zabezpečení vykonávania podmienok absolventskej praxe
118 M/591-1/262/17 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o podmienkach vzájomnej spolupráce Zabezpečenie realizácie stavby 20.7.2017
117 STOFINGSTAV s.r.o. Zmluva o dielo Zlepšenie vzhľadu obce – verejné priestranstvo a park Eleny Čepčekovej 88 883,98 €
116 ZDU-2014-00096-00021-DOD2 Energy Europe, SE Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. ZDU-2014-00096-00021 Dohoda o zmene ceny a trvaní zmluvy 1.1.2017 31.12.2017
115 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20159378_Z zo dňa 29.5.2015 Zmena lehoty plnenia zlmuvy 5.6.2017
114 Miroslava Topoľanová a Dušan Topoľan Dodatok ku kúpnej zmluve Topoľanová Mirka Schválenie – dodatok 16 560 € 25.5.2017
113 Miroslava Topoľanová a Dušan Topoľan Kúpna zmluva Topoľanová Mirka Predaj pozemku 16 560 € 7.4.2017
112 Dohoda č.17/27/012/52 ÚPSVaR BŠ Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Aktivácia plnoletých členov domácnosti 9.6.2017
111 Mgr. Ján Lečko – SERVIS HP Zmluva o poskytnutí služby na zabezpečenie povinností v oblasti požiarnej ochrany Služby a s tým súvisiace úkony v oblasti požiarnej prevencie 480 € 1.7.2017
110 139/2017/ODDF Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie na rok 2017 Dotácia na Dolnoždánske Dožinky – 6. ročník 3000 € 1.6.2017
109 Juraj BURIAN Zmluva o šírení umeleckého výkonu Hra na gitaru 200 € 20.5.2017
108 Pavol HAMMEL Zmluva o šírení umeleckého výkonu Spev + hra na gitaru 1000 € 20.5.2017
107 Inmedia s.r.o. Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve na dodávku potravín Uzatvorenie zmluvy na dobu určitú 31.10.2018
106 Cleerio SK s.r.o. Dodatokč.2 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb Zmena obchodného mena spoločnosti
105 MP Profit PB, s.r.o. Zmluva o manažmente projektu Manažment projektu o žiadanie finančného príspevku z Enviromentálneho fondu pre rok 2017
104 ALKAM s.r.o. Zmluva o reklame Reklamná propagácia pre potreby tlače knihy o obci 1000 € 15.12.2016 31.12.2016
103 119623 08U03 Enviromentálny fond Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie Poskytnutie podpory formou dotácie na sanáciu skládok 52 500 € 21.11.2016 15.12.2016
102 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb Konzultačné služby k žiadosti o nenávratnú dotáciu 200 € 17.6.2016 31.12.2016
101 Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. Dodatok č.1 ku zmluve č. 10/2013 o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov uzavretej dňa 22.2.2013 Cena, fakturácia a platobné podmienky 1.7.2016
100 CSB spol. s.r.o. Zmluva o dielo – CSB Rekonštrukcia a modernizácia rozhlasu 14 158,80 €
99 8000060316 SPP – distribúcia, a.s. Zmluva o pripojení SPP Pripojenie do plynovej distribučnej siete a montáž meradla 216,36 € 23.3.2016 23.3.2018
98 Ultrastav s.r.o. Zmluva o dielo ULTRASTAV Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne 16 635,58 € 10.12.2015 31.3.2016
97 Mesto ZH a obce ZH kraja Dodatok č.3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Počet a financovanie zamestnancov 8.3.2013
96 AQUAViTA PLUS, spol. s.r.o. Rámcová zmluva AQUAViTA Poskytovanie služieb v oblasti čistenia odpadových vôd
95 Mesto ZH a obce ZH kraja Dodatok č.2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Financovanie činnosti
94 Mesto ZH a obce ZH kraja Dodatok č.1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Počet a financovanie zamestnancov 1.1.2004
93 Obec Hliník n/Hr. a Obec Kremnička Dohoda o pristúpení zmluvných strán k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu č.1/EO/2003/MP-p zo dňa 31.1.2003 v znení dodatkov č.1 a č.3 Zriadenie spoločného obecného úradu pre celý ZH okres pre zabezpečenie stavebných povolení 1.1.2016
92   Mesto ZH a obce ZH kraja
Zmluva stavebný úrad Zriadenie spoločného obecného úradu pre celý ZH okres pre zabezpečenie stavebných povolení
   31.1.2003  
91   STING – ENERGO s.r.o.  Zmluva SE/120/2015
Odpočet stavov na meračoch tepla a vodomeroch a ich dodanie v tlačovej forme
   23.12.2015  
90   STING – ENERGO s.r.o.
  Zmluva o dielo č. SE/27/2015
Osadenie pomerových elektronických meračov tepla v bytových domoch v správe obce
 6595,68 €
 1.1.2016 31.1.2016
89   Urbár pozemkové spoločenstvo DŽ
 Zmluva o prenájme
Prenájom pozemku za účelom realizácie projektu
 1 €
5.2.2016 5.2.2026
88    MP Profit PB, s.r.o. Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Štúdia uskutočniteľnosti, ktorá zahŕňa aj poradenstvo v oblasti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti 6 000 €  2.2.2016  Deň vydania rozhodnutia o schválení projektu.
87  Mgr. Ján Lečko – SERVIS HP  Zmluva o poskytovaní služieb Zabezpečenie požiadaviek na zdravé životné a pracovné podmienky zamestnancov 2 €/osoba/mesiac 20.1.2016
86  ZLP-2016-0462 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum miest a obcí  Poskytovanie informačného systému verejnej správy
   28.12.2015  
85 ZDU-2014-00096-

00021-D0D1

Energy Europe, SE Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. ZDU-2014-00096-00021 Dohoda o zmene ceny a trvaní zmluvy 1.1.2016 31.12.2016
84 Magic Design Henč s.r.o. Zmluva Centrum voľného času E. Čepčekovej DŽ Projektová dokumentácia stavby „Centrum voľného času E. Čepčekovej Dolná Ždaňa“ 23 520 € 9.10.2015
83 K.O.Fruit SK, s.r.o. Kúpna zmluva ovocie a zelenina Ovocie a zelenina 1.11.2015 31.10.2016
82 V- Elektra Slovakia, a.s. Dodatok č.1 k zmluve č.:9500000079 o združených službách dodávky zemného plynu Predĺženie platnosti zmluvy a zmena zmluvnej ceny komodity 1.10.2015 31.12.2017
81 15/27/010/125 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda UPSVaR 2015 Pomoc v hmotnej núdzi 30.11.2015
80 Inmedia s.r.o. Kúpna zmluva dlhodobé potraviny Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny 800,20 € 1.11.2015 31.10.2016
79 Inmedia s.r.o. Kúpna zmluva mrazené výrobky Mrazené výrobky, zelenina a ryby 547,69 € 1.11.2015 31.10.2016
78 Inmedia s.r.o. Kúpna zmluva mliečne výrobky Mlieko a mliečne výrobky 560,41 € 1.11.2015 31.10.2016
77 Pozana Mäso s.r.o. Kúpna zmluva mäso Mäso a mäsové výrobky 1.11.2015 31.10.2016
76 Anton Antol s.r.o. Kúpna zmluva Antol Chlieb a pečivo 1.11.2015 31.10.2016
75 Ing. Peter Sýkora Zmluva o poskytovaní služieb Počítačové spracovanie údajov 1.10.2015
74 39/2015/§12/ZH ÚPSVaR Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 18.6.2015 30.6.2017
73 Z20159378_Z LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Kúpna zmluva Stravné poukážky 5 619,52 € 30.5.2015 31.5.2017
71 1.15 JOGO Slovakia s.r.o. Zmluva o dielo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Ždaňa na roky 2015 – 2020 880 € 19.5.2015
70 Obec Hliník nad Hronom Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 2.6.2015
69 Mgr. Ján Lečko Zmluva o poskytovaní služieb Pracovná zdravotná služba
68 Geosense SK s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb 24.2.2015
67 ZLP-2015-0072/OPIS DataCentrum Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest 11.2.2015 30.9.2015
66 9500000079 V-Elektra Slovakia, s.r.o Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 1.10.2014 30.9.2015
65 ZDU-2014-00096-00021 Energy Europe, SE Zmluva o združenej dodávke elektriny 1.1.2015 31.12.2015
64 82/2015/AC/ZH ÚPSVaR Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Menšie obecné služby 31.12.2015
63 MV SR Zmluva o poskytnutí dotácie Rekonštrukcia a dovybavenie materskej školy 16 400,00 € 31.3.2015
62 Geosense SK s.r.o. Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb Webová aplikácia Geosense Geoportal 21.8.2014
61 Zverejnenie kúpnej zmluvy – oprava Zverejnenie kúpnej zmluvy – oprava
60 Bohumír Ďurča Kúpna zmluva Predaj pozemku CKN 682/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2 zapísaného na LV 465 v k.ú. Dolná Ždaňa. 89,76
59 4430/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluva o výpožičke Projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“
58 20738 Metodicko-pedagogické centrum Zmluva o účasti na projekte Zmluva o účasti na projekte „Aktivizujúce metódy vo výchove“
57 100293 08U01 Environmentálny fond Zmluva o poskytnutí podpory Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie „Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa a Lovča“. 258.005,99 €
56 33/2014/AC/ZH ÚPSVaR Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
55 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve o dielo Dodatok č.2 k Zmluve o dielo( a jej Dodatku č.1) na vyhotovenie stavebných prác na akciu: „Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča“ 271 585,26 €
54 1-U1414/2013 MADE spol s.r.o. Dodatok k Licenčnej zmluve Dodatok k Licenčnej zmluve č. U1414/2013 300 €
53 1.10.2013 TEAM s.r.o. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku Zmluva o nájme nehnuteľného majetku – pozemok p.č.891/13 na dočasnú skládku zeminy a stavebného materiálu. 7 907,40 €
52 2013/0902/11910223 INTA, s.r.o Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov Zmluva o poskytovaní služby pri zbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a jedlých olejov.
51 91997 08U01 Environmentálny fond Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na projekt „Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa a Lovča“. 150 000, 00 EUR
50 2147/13/20RZO Recyklačný fond Rámcová zmluva Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
49 454/2013/UDP BBSK Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013 Poskytnutie fin. dotácie na projekt “ Dni obce Dolná Ždaňa“ 1 000 €
48 30603/KZ-47/2012/Hliník nad Hronom/0208/Zdráhal Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Kúpna zmluva Predaj pozemkov pre účely majetkovoprávnej prípravy stavby „R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. Etapa“ 650,76 €
47 1.13 Mestský podnik služieb Žarnovica Zmluva o prenájme 1 100 l kontajnerov na zmesový komunálny odpad a triedené zložky KO 1.4.2013
46 10.13 Mestský podnik služieb Žarnovica Zmluva o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
45 311/2012/06 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku Obce Dolná Ždaňa „Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa a Lovča“ v rozsahu časť SO 12 Vodovod – zásobné potrubie z vodojemu objemu 2×150 m3 v Hornej Ždani do Dolnej Ždani( dĺžka 2801 m).
44 Mária Puskeilerová Kúpna zmluva Predaj požiarnej zbrojnice 2 010 €
43 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica Zmluva o podmienkach postúpenia práv a povinností investora/stavebníka k časti vodnej stavby „Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa a Lovča“
42 MUDr. Ondrej Ulický Zmluva o poskytovaní služieb Vyhotovenie lekárskeho posudku 15 € 31.12.2012
41 SPP, a.s. Bratislava Zmluva o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu – bytový dom 259
39 REMESLO stav, s.r.o. Kúpna zmluva Predaj nehnuteľností – pozemkov zapísaných na LV číslo 1749 20 000 € 11.9.2012
38 613/276/2012 ŠFRB Záložná zmluva Záložná zmluva – zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na LV č. 1749 1 320 000 €
37 0080 – PRB/2012 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti – Bytový dom 259 49 000 €
36 0079-PRB/2012 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov – Bytový dom 259 258 320 €
35 613/276/2012 ŠFRB Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru – Bytový dom 259 971 796 €
34 František Šmikniar a Zdenka Šmikniarová Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti 42 500 €
33 Alena Bezáková Kúpna zmluva Predaj osobného automobilu Volkswagen Golf 280 €
32 Ján Botto, Banská Bystrica Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Zber použitého šatstva a obuvi 25.7.2012
31 Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve Dodatok k spoločenskej zmluve spoločnosti s ručením obmedzeným FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa ,s.r.o.
30 Spoločenská zmluva Spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným – Príloha k zmluve o splynutí FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o.
29 Spoločenská zmluva Spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa ,s.r.o.
28 REMESLO stav,s.r.o. Zmluva o nájme verejného priestranstva Zmluva o nájme verejného priestranstva na dočasné skladovanie stavebného materiálu 49 131 € 31.8.2012
26 Rozhodnutie jediného spoločníka Rozhodnutie jediného spoločníka ku Zmluve o splynutí TJ Sokol Dolná Ždaňa a FK Žiar nad Hronom
22 SPP, a.s., Bratislava Dodatok č. 01 k Zmluvám o dodávke plynu 1.11.2011 31.10.2013
21 Ing. Cyprián Rusňák Kúpna zmluva Kúpa chladničky SAMSUNG REFRIGERATOR RT2AS 120 €
20 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie , I. etapa Stavebný objekt – Preložka VO na ceste III/06523 Dolná Ždaňa – križovanie v km 5,960 2.3.2012
19 región PRESS s.r.o Trnava Zmluva o inzercii Inzercia predaja stavebných pozemkov v obci Dolná Ždaňa 115,92 €
18 5.11 GIBOX, s.r.o. Žiar nad Hronom Zmluva o poskytovaní služieb Internetová stránka obce Dolná Ždaňa 15.7.2011
17 Ing. Marian Chylik a Ing. Monika Chyliková Kúpna zmluva Predaj stavebného pozemku parc. č. 892/10 v k.ú. Dolná Ždaňa 28 628 EUR
16 Petra Balážová Kúpna zmluva Predaj stavebného pozemku parc .č. 892/12 17 595 EUR
15 František Šmikniar a Zdenka Šmikniarová Kúpna zmluva Predaj budovy súp. č. 66 – stará škola 42 500 EUR
14 DZ/01/2012 REMESLO stav,s.r.o. Kúpna zmluva č.DZ/01/2012 Predaj bytového domu súp.č. 259 s technickým vybavením 1.328.116,000 EUR 31.12.2012
13 EHCA s.r.o. Zmluva o reklame Zabezpečenie reklamy a propagácie na podujatí 620.výročie vzniku obce Dolná Ždaňa 1 000 € 16.7.2011
12 DODATOK č. 1 k Dohode č. 17/§50j/2011
11 ZMLUVA O DIELO č. 2011/02686 /HDM
10 Dodatok k dohode 2
9 Dodatok k dohode
8 Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o zriadení záložného práva
7 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zmluva o dielo hygiena
6 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica dohoda
5 613/709/2010 Štátny fond rozvoja bývania Záložná zmluva č. 613/709/2010 Záložná zmluva č. 613/709/2010 1 268 833,28 EUR 5.10.2011
3 ZV00873 Poľnohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Regionálne športové a kultúrne centrum pre deti a mládež Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Regionálne športové a kultúrne centrum pre deti a mládež 245 594 € 25.11.2009 25.11.2012
2 UVSR 108/2011 Úrad vlády Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 Zmluva o poskytnutí prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 92 453 € 10.6.2011 15.11.2011
1 2011/008 EHCA s.r.o. Zmluva o dielo – Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 89 752,79 € 24.5.2011 31.10.2011