Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce podľa ustanovenia § 18 d ods. 2 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení podlieha :

a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s obecným majetkom alebo ktorým bol majetok prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli z rozpočtu obce poskytnuté účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Hlavný kontrolór obce postupuje pri výkone svojej činnosti podľa zásad vyplývajúcich z ustanovení zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a zák.č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Dolná Ždaňa na I. polrok 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2013 – 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013