Folklórne dni vo Veľkej Lehote

Poďakovanie

Dňa 9. a 10. júna 2018 sme sa zúčastnili na Folklórnych dňoch vo Veľkej Lehote. V sobotu bola prehliadka folklórnych súborov dospelých, kde sme zaujali s pásmom „Príprava na jarné práce“, akými boli siatie žita, sadenie zemiakov, repy, kukurice a maku, čím sme poukázali na lásku k práci a k chlebu nášmu každodennému. Za scenár ďakujeme p. Jozefovi Búcimu, ako aj za jeho rady pri príprave tohto programu.

V nedeľu bola prehliadka detských súborov, kde sme ukázali detskú hravosť a radosť z tanca, v krásnom pásme „Jarné hry na pažiti“. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým účinkujúcim za ochotu, veľkú obetavosť pri príprave a nácviku, ktorú sme venovali vo svojom voľnom čase tomuto podujatiu. Veľká vďaka patrí Matúšovi Búcimu, ktorý nás hudobne doprevádzal hrou na heligonke. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli, podporili nás a aj sa prišli na nás pozrieť. Zároveň ďakujem mládeži, ktorá sa pridala do našej folklórnej skupiny a tým ukázala, že láska k folklóru a tradíciám v našej obci nezanikne. Kto ste nás nevideli, nevadí, najbližšie vystúpenie bude u nás, v Dolnej Ždani dňa 18. augusta 2018 na Dožinkoch, kde sa Vám predstavíme práve s týmto pásmom.

 

Srdečne Vás pozývam touto cestou.

 

S pozdravom,

Tatiana Víglaská
vedúca folklórnej skupiny

Odkazy na fotogalérie:

Pohronské folklórne slávnosti 2018 – Veľká Lehota

Folklórne dni – Pohronské folklórne slávnosti

Folklórne dni – 25. detský folklórny festival pod Inovcom

Prečo je potrebný vodovod v našej obci?

Vodovod je inžinierska sieť, ktorá by mala patriť k samozrejmosti a bežnej dostupnosti každému občanovi.

Dostupná vodovodná prípojka predstavuje pre domácnosť rôzne výhody:
•  Pitná voda u ktorej sa sleduje až 60 parametrov kvality.
•  Dostupnosť  pitnej vody aj v prípade výpadku elektrickej energie.
•  Dostupnosť pitnej vody pri poruche čerpadla spôsobenej napríklad výpadkom jednej fázy distribučnej siete, či pri inej poruche na domových rozvodoch.
•  Dostupnosť pitnej vody v prípade povodní a zaliatia studní vodou z povodňovej vlny.
•  Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti – v prípade predaja nehnuteľnosti Váš dom má pre budúceho zákazníka úplne inú hodnotu ako doteraz, čo vyplýva aj zo záujmu o kúpu domov v Dolnej Ždani, nakoľko veľa ľudí odrádza, že u nás nie je zabezpečený pitný zdroj vody práve z kontrolovaného vodovodu.
•  Napojenosť domu hneď pri výstavbe vodovodu je výhodná z dôvodu, že neplatíte vodovodnú prípojku a bude Vám bezplatne privedená až na hranicu Vášho pozemku. V prípade, že si vodovodnú prípojku nedáte zaviesť v rámci stavby, budete musieť samostatne vybavovať stavebné povolenie čo znamená : rozkopávku cesty, chodníka a súhlasy všetkých vlastníkov pozemkov, súhlasy všetkých dotknutých inžinierskych sietí (plyn, voda – prívodné potrubie), telekomunikácie, atď. .., pričom firmy si už za vytyčovanie pozemku k povoleniu rozkopania požadujú poplatok – napr. len plynári cca 129 € za vytýčenie.
•  Dostupnosť pitnej vody pri problémoch s vysychaním studní hlavne v letnom období.
•  Keď bude v obci zavedený vodovod, obec pri rôznych živelných udalostiach – akou je povodeň, presaky spodných vôd, vyschnutie studne – NEMÁ POVINNOSŤ zabezpečiť cisternu, budú sa musieť sami ľudia postarať!
•  Náklady na vodovodnú prípojku hradí budúci odberateľ. Vodárenská spoločnosť dovedie vodovodné potrubie až na hranicu pozemku. Cena prípojky pozostáva z nákupu šachty, ventilov, prípadne prác na inštaláciu a pohybuje sa okolo 250 €, záleží od prevedenia (betónová, plastová), pričom Obec v spolupráci s občanmi pri hromadnom zakúpení vie zjednať nižšiu cenu.

 

                                                        Mgr.Andrea Murgašová
starostka obce

Prílohy na stiahnutie:

Novoročný príhovor

Vinšujem vám zdravie, šťastie v deň roku nového, nech vás Pán Boh ochraňuje od všetkého smutného. Vinšujem vám nový rok, aby ste mali šťastný krok, doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.

Odpoveď Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s. na reklamáciu častých výpadkov elektrickej energie v časti obce Trniny (Bytovky, Trniny, Nová ulica)

Dobrý deň

Na základe viacerých podnetov od občanov obce Dolná Ždaňa z dôvodu viac krát denného výpadku elektrickej energie a z dôvodu kazenia sa elektrických spotrebičov Vás ako zástupca pre Obec Dolná Ždaňa v zastúpení starostky obce Mgr. Andrea Murgašová týmto  žiadam o urýchlené odstránenie poruchy na vysokom napätí v obci Dolná Ždaňa časť obce Trniny. Prosím o promptné riešenie tohto problému a spätné vyjadrenie sa k problematike.

Prajem pekný deň

Mgr. Andrea Murgašová
starostka obce
Dolná Ždaňa
starosta@dolnazdana.sk
www.dolnazdana.sk
0911 028 993

 

ODPOVEĎ

Dobrý deň,

odpovedáme na Váš e-mail zo dňa 14.08.2017.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., (ďalej SSE-D)  prešetrila Vašu reklamáciu na výpadky v dodávke elektrickej energie na odbernom mieste EIC 24ZSS6320203000I v lokalite obce Dolná Ždaňa:

Ospravedlňujeme sa Vám za prípadné vzniknuté problémy. SSE-D preverila udalosti na distribučnej sieti v období od 01.08.2017 do 15.08.2017. V našich elektronických systémoch v uvedenom období evidujeme sieťové poruchy na napájacom vedení č. 465. Taktiež evidujeme aj zafungovanie ochrán vedenia na čas rádovo v sekundách. Tieto udalosti spôsobili prerušenie dodávky el. energie aj pre Vaše odberné miesto. Jednalo sa o neplánované udalosti, ktoré vznikli bez zavinenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE-D. Keďže v poslednom období sme evidovali zvýšený výskyt týchto javov, prebieha analýza vedenia s cieľom odhaliť zdroje porúch.

SSE-D vykonáva systematické opatrenia na obmedzenie vzniku porúch v distribučnej sústave a tým aj skvalitnenie dodávky el. energie všetkým svojim zákazníkom. Odstraňovanie následkov porúch vykonávajú pracovníci SSE-D s maximálnym možným nasadením a minimalizovaním času bezprúdia.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. §31 ods.1, písmena e) má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť, alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu elektriny o. i. pri poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania.

Na základe uvedeného bola Vaša reklamácia vyriešená ako neopodstatnená, nakoľko výpadky v dodávke elektriny neboli zavinené prevádzkovateľom distribučnej sústavy .

Doporučujeme svojim odberateľom, aby si citlivé zariadenia chránili dodatočnými ochranami a záložnými zdrojmi priamo na ich miestach spotreby. SSE-D zabezpečuje vo svojich distribučných sieťach základný stupeň ochrany vedení a odberných zariadení. Pre bezproblémovú prevádzku citlivých elektronických a dôležitých výrobných zariadení sú potrebné aj  ďalšie stupne príslušných ochrán, medzi ktoré patria záložné zdroje, prepäťové, podpäťové a prúdové ochrany a iné, podľa druhu, dôležitosti a citlivosti pripojených zariadení. Túto zvýšenú bezpečnosť prevádzky citlivých technických zariadení si musí zabezpečiť na svoje náklady ich prevádzkovateľ.

S pozdravom

Martina Kubová

Kontaktné centrum
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.
Zákaznícka linka 0850 166 007 (Po-Pia:08.00-15.00)

Poruchová linka 0800 159 000 (Nonstop)
www.sse-d.sk

 

Rozlúčka v materskej škole

….a prišiel deň 30. jún 2017, deň keď sa naši malí veľkí predškoláci rozlúčili s hračkami, postieľkami, mladšími kamarátmi, s pani učiteľkami a celou škôlkou, teraz už ich kroky povedú cez veľkú bránu základnej školy. Pani riaditeľka odovzdala školákom Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a pani starostka knižku s venovaním pre Maťka, Sofinku, Lauriku, Karolínku, Romanka, Dávidka, Emku a Vikinku.

Kamaráti prajeme Vám veľa nových kamarátov, dobré pani učiteľky a samé jednotky.

 

„Dovidenia škôlka milá,
veľa si nás naučila.
Spievať, kresliť, počítať,
krásne básne prednášať.
Dovidenia naše hračky,
z nás už budú vzorné žiačky.
Z chlapcov zasa vzorní žiaci,
nevyhnú sa školskej práci.“

Lesná pedagogika – Lesy SR v našej škôlke

Dňa 12.6.2017 sme privítali v našej materskej škole lesných pedagógov pani Ing.Katarínu Dávidovú, Ing.Miroslava Garaja, Bc. Dominiku Štefankovú, ktorí medzi nás prišli zo Žarnovice a Žiaru nad Hronom s pripravenými aktivitami. Oboznámili nás s poľovníctvom, mali sme možnosť zmyslami vnímať prírodu – videli sme, dotkli sme sa a počúvali sme.
Zaujali nás kože zvierat (napr. z muflóna, srny, diviaka), obdivovali sme trofeje vysokej zvery, z vábničiek sme počúvali zvuky zvierat, skladali sme puzzle  zvieracích rodiniek, stromov a plodov. V jazierku sa nám podarilo udicou nachytať množstvo rybičiek, nakŕmili sme hladného macka. Zahrali sme sa pohybovú hru na líšku a myšky. Darilo sa nám pri zvukovom pexese a na záver hrou na kukučky sme vkladali vajíčka do hniezda. Všetky aktivitky boli veľmi poučné, dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií o živote v lese.
Títo milí ľudia si okrem aktivít pripravili pre nás aj darčeky, ktorými nás milo prekvapili, darovali nám šiltovky, tričká, obrázky, záložky do kníh a cukríky. Ďakujeme.
Za sprostredkovanie akcie patrí veľká vďaka Ing. Martinovi Kickovi (Boriskovmu ockovi) a Ing. Slavomírovi Kickovi, riaditeľovi závodu v Žarnovici.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Jar a leto v našej škôlke

V našej škôlke majú deti aj počas jari a leta na pláne plno rôznych zaujímavých aktivít, ktorými sa nielen dobre zabavia, ale aj vždy niečo nové naučia. Môžu za to poďakovať hlavne ich pani riaditeľke Kataríne Bobokovej a pani učiteľke Bc. Daniele Búciovej, ktoré majú pre ne prichystané vždy rôzne pestré hry a činnosti, ktorými sa spolu zahrajú i rozvíjajú svoje nesmierne nadané schopnosti a zručnosti. A nebolo tomu inak ani tentoraz, veď pozrite si ich teraz niektoré spolu s nami.

 

Školáci pre škôlkárov

Dňa 10.3.2017 nás prišli navštíviť veľkí kamaráti zo základnej školy v Hliníku nad Hronom. Pripravili si pre nás divadelné predstavenie O červenej čiapočke, predstavenie sa nám veľmi páčilo, kamarátom sme na pamiatku podarovali záložky do kníh, ktoré sme pre nich vyrobili.

 

Morena, Morena, kde si prebývala

S prvým jarným dňom sme sa pri potoku rozlúčili s Morenou – vládkyňou zimy.

Hrej slniečko, hrej…

 

Olej ma šuhajko

Pod týmto názvom sme sa v materskej škole pripravovali na sviatky jari. Zdobili sme vajíčka rôznymi technikami a na zelený štvrtok chlapci symbolicky vyšibali dievčatá, samozrejme aj s kvapkou vody, aby boli zdravé.

 

Šikovné ručičky

A opäť sme sa stretli na tvorivých dielňach.  Dňa 12.4.2017, popoludní prišli mamičky s nápadmi na veľkonočné výtvory a spolu s deťmi ich zrealizovali, deťom išlo tvorenie od ruky, za čo si vyslúžili i sladkú odmenu.

 

Máj, máj, máj zelený…..

…z  materskej školy sa ozýval spev. To naše dievčatá vyšli pred materskú školu pomôcť chlapcom ozdobiť máj. Pomedzi kvapky dažďa spoločne zdobili, spievali i tancovali, pripomínali si ľudové zvyky a tradície.

 

Ľúbime Vás mamy, mamky, mamičky…..

Našim maminkám sme pripravili program s darčekom v kultúrnom dome, ale i z nás raz vyrastú mamy, zatiaľ sa na ne iba hráme a staráme sa o bábiky. Prebaľovali, kŕmili, obliekali, maznali sme ich, spievali im uspávanku a vzali sme ich na vychádzku, chlapci nám pomáhali s kočíkmi. Išlo nám to spolu super, za našu šikovnosť sme boli odmenené.

 

MDD – sviatok detí

1.jún patrí len a len deťom, v areáli materskej školy na nás čakala pripravená prekážková dráha, množstvo hier a zábavy. Súťažili sme, tancovali, hrali sa, obedovali sme vonku (ale nám chutilo!), kreslili, objavili sme poklad – nové hry a knižky a to všetko pod dohľadom našich maskotov Žabča a Žabinky. Navzájom sme si podarovali náramky priateľstva a dostali sme odmeny za súťaže. Slniečko sa na nás usmievalo po celý deň a my sme sa usmievali na svet.

 

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Kaviareň s Pavlom Hammelom

20.mája 2017 sa uskutočnil u nás klubový koncert s legendárnym spevákom Pavlom Hammelom.

Hudobnú pohodu spríjemnila výborná káva, vynikajúce zákusky z domácej cukrárne a svieže drinky namiešané profesionálnym baristom.

Na výber bola tropická Piňa Koláda, akčný White Russian, šteklivé Espresso Martini, svieži J&B a éterické fruit Heaven.

Správna atmosféra v sále bola vytvorená sviečkami a doplnená efektovými svetlami. Nasvietenie spevákov malo veľmi nízku intenzitu a preto urobiť kvalitné zábery a zároveň nepokaziť atmosféru nebolo také jednoduché ako pri iných koncertoch.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Zdroj: http://petersykora.com/portfolio/pavol-hammel-kaviaren/#